Podologie

Wat is podologie?
De podologie (letterlijk: “voetkunde”) is een wetenschap die zich richt op het voorkomen en behandelen van voetfunctiestoornissen en voetklachten en de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De podologie werkt volgens de methode van de biomechanica, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen toepassing daarvan in het ADL-segment en het Sportsegment. ADL staat voor Algemeen Dagelijks Leven.
De binnen de podologie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patienten teneinde voetaandoeningen te voorkomen en bestrijden.

Wat is register(sport)podologie, wie houdt zich met de register-podologie bezig?
Register-podologie wordt toegepast binnen diverse beroepsgroepen en wordt onderverdeeld in twee hoofdsegmenten, te weten het ADL-segment en het Sportsegment.

Wat houden de deelvakgebieden binnen de register-podologie in?
Personen werkzaam in dit deelvakgebied ADL-A richten zich voornamelijk op het voorkomen en behandelen van voetklachten binnen het ADL-werkgebied. Zij die werkzaam zijn in het deelvakgebied ADL-B richten zich daarnaast voornamelijk op het behandelen en voorkomen van de vanuit de voet gerelateerde aandoeningen in het algehele houdings- en bewegingsapparaat. Personen werkzaam in het deelvakgebied Sport-A richten zich voornamelijk op het voorkomen en behandelen van voetklachten binnen het sportvakgebied door het adviseren van functionele sportschoenen. En degenen die werkzaam zijn in het deelvakgebied Sport-B richten zich voornamelijk op het maken van de individuele sportschoen- en sportvoetbedaanpassingen, ter voorkoming van klachten tijdens het sporten in het houdings- en bewegingsapparaat vanuit de voet gerelateerd, alsmede de behandeling daarvan.
Deze genoemde vier deelvakgebieden worden toegepast binnen diverse bestaande beroepsgroepen. Elk deelvakgebied kan dan ook vaak gezien worden als een specialisatie binnen bestaande vakgebieden.
De deelsegmenten vormen samen een geintegreerd segment.
In de gedragscode voor degenen die bij stichting LOOP zijn geregistreerd, staat uiteengezet welke klachten binnen welk deelsegment behandeld dienen te worden. Iedere geregistreerde heeft de verplichting op zich genomen om personen die met klachten komen die binnen een ander segment vallen, door te verwijzen naar iemand die binnen het desbetreffende segment werkzaam is.
Dit heeft als voordeel dat telkens de meest deskundige dienstverlener een specifieke klacht behandeld. Verder is er het voordeel dat de consults niet duurder hoeven te zijn dan nodig. In het ADL-A segment zullen consults prijstechnisch lager liggen dan in ADL-B. Hetzelfde geldt voor Sport-A en -B. Een dergelijke differentiatie ontbreekt bij aanverwante beroepsgroepen.

Volgens welke methode werkt de register(sport)podologie?
Binnen de podologie wordt gebruik gemaakt van twee werkwijzen (methoden), namelijk de biomechanische en de neurologische methode.

Biomechanica
De biomechanica houdt zich bezig met het bestuderen van de puur mechanische werking van het menselijk skelet in samenspel met de spieren en pezen. Vanuit het inzicht in de bewegingsmechanismen dat hieruit verkregen wordt, kan door middel van sturingswiggen een standsverandering teweeggebracht worden. Deze standsver-anderingen beinvloeden door middel van de diverse hefboommechanismen, en gewrichtsdraaipunten de stand van enkel, knie, heup en rug, en kunnen daar bestaande statische en dynamische overbelastingen opheffen. De biomechanische wetenschap is een werkwijze om de aanpassin-gen zodanig aan te brengen, dat exact de gewenste correctie optreedt. Correc-ties op deze basis zijn direct waarneembaar.

Neurologische methode
Bij deze methode wordt uitgegaan van de regulerende invloed van het zenuwstelsel op stand, houding en spierbelasting. Hierbij neemt het begrip spiertonus een centrale plaats in. Deze spiertonus komt voor een belangrijk deel tot stand via spinale reflexen en wordt aangestuurd in de spieren (spierspoeltjes) en de pezen (golgi apparaatjes). De spierspoeltjes doen dienst als lengtedetectoren, die reageren op druk en rek. Zij zijn o.a. van belang voor het in stand houden van de lichaamshouding, en voor de bescherming van de spier bij overrekking. Wanneer de spier licht wordt aangedrukt of gerekt, zal dit via een spinale reflex leiden tot een spanningsverhoging in de spier. Rek en druk op de pees leiden tot spanningsverlaging in de spier. Via verandering van de spiertonus kun je dus invloed uitoefenen op stand, lichaams-houding en spierbelasting. Dit regulatie-mechanisme van lichaamshouding en bewe-ging noemt men propriocepsis. De registerpodoloog Podologen spelen een belangrijke rol binnen het veld van de volksgezondheid. Het beroep “podoloog” is niet beschermd, dat impliceert dat eigenlijk iedereen zich “podoloog” mag noemen. Mede daarom is er een landelijke organisatie opgericht waar alleen podologen zich kunnen inschrijven die aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen hebben betrekking op:

 • de genoten opleiding
 • aard van de verleende zorg
 • tarifering
 • praktijkinrichting en materialen
 • hygiene en milieu
 • protocollering
 • na- en bijscholing en kwaliteitsbewaking hiervan

Deze landelijke organisatie voor de podologie (“LOOP”), beheert de registers van ingeschreven leden en alleen zij mogen zich registerpodoloog noemen. Een speciale commissie bepaalt de formele positie van de verschillende disciplines binnen LOOP om de richting aan te geven voor de toekomst.
Podologie kan worden gedefinieerd als het speciale gebied van de gezondheidszorg dat is betrokken bij preventie, behandeling en omgang met voet- en voetgerelateerde afwijkingen, de podale betrokkenheid bij systeemziektes en het promoten van voetgezondheid door georganiseerde gezamenlijke inspanningen.
Deze definitie houdt automatisch in dat de podoloog breed opgeleid moet zijn. In vergelijking met een podotherapeut is er sprake van een -gedeeltelijke- overlapping, immers de podotherapie behandelt voornamelijk voetklachten, die ook door de registerpodoloog kunnen worden behandeld:

 • standafwijkingen aan voeten
 • specifieke voetproblemen bij kinderen
 • standafwijkingen van de tenen/nagels
 • overbelastingsklachten
 • vermoeidheidsklachten
 • sportblessures
 • Reuma problemen elders in het lichaam veroorzaakt door een afwijkende voetstand of looppatroon (knie,heup en/of rug)

Dit zijn de voetklachten die ook door de registerpodoloog worden behandeld. De klachten behorende bij de suikerpatient zijn het specifieke werkterrein van de podotherapeut.
De registerpodoloog echter beoordeelt voor iedere patient afzonderlijk of deze het beste geholpen kan worden met een proprioceptieve-, biomechanische- dan wel een orthopedische methode of een mix uit de verschillende werkmethoden. Dat is een keuze die in de podotherapie niet gemaakt wordt. In die zin worden de patienten met voetklachten in de podologie dus een breder aanbod van therapieen gedaan. Bovendien heeft de registerpodoloog de mogelijkheid schoenen aan te (laten) passen aan de orthopedisch eisen van de voet. Ook hier gaat de registerpodoloog verder dan de podotherapeut.
Voorts zijn weer voorwerp van gezamenlijk werkterrein (behalve de instrumentele behandelingen):

 • siliconen-orthesen
 • voorlopige therapieen
 • orthonyxie (nagelbeugel)
 • (schoen) advies

Daarnaast hebben de registerpodoloog en de podotherapeut de volgende onderwerpen gemeenschappelijk:

 • zij moeten over vaardigheden beschikken op het administratieve vlak en op het gebied van onderzoek
 • zij moeten kennis hebben van de invloed van milieufactoren, van de sociale omgeving, en van gedrag op de gezondheid
 • zij moeten maatregelen kunnen nemen om klachten te voorkomen of er voor te zorgen dat klachten niet verergeren
 • zij moeten invaliderende ziekteprocessen en ongelukken kunnen begeleiden
 • zij moeten podologische zorg kunnen financieren en leveren
 • zij moeten oplossingen om gezondheidsdoelen in te vullen herkennen en kunnen ontwikkelen

Sinds 1 mei 2018 behandelen wij alleen nog maar nieuwe patiënten die meer dan 15 km. vanaf de praktijk wonen.